Covid-19 Salgınının Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına Etkisi

 • Hukuk Günlüğü

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 20.03.2020 tarihinde COVID-19 salgının yayılmasının engellenmesi adına şirketlerdeki genel kurulların iptal edilmesi veya elektronik ortamda yapılmasına ilişkin bir duyuru yayınlamıştır. İşbu yazımızda mezkur duyuruya ilişkin açıklamalarımız yer alacaktır.

Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun Duyurusu

 • Hukuk Günlüğü

Kişisel verileri koruma kurumu 27.03.2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruda Covid-19 salgınını kapsamında özel nitelikli kişisel veriler de (sağlıkla ilgili veriler vb.) dahil olmak üzere pek çok kişisel verinin (TC kimlik no, ad, adres, işyeri, seyahat bilgileri gibi) işlenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir.

Covid-19 Salgınının İş Hukukundaki Etkileri

 • Hukuk Günlüğü

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ülkemizde de 2020 yılının Mart ayı itibariyle etkisini göstermeye başlamıştır. Salgının toplum ve birey sağlığına etkilerinin yanı sıra küresel açıdan ekonomik alanda da önemli olumsuz etkilerinin olması beklenmektedir. Bu kapsamda işbu yazımızda salgının işçi-işveren ilişkileri üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz

Rekabet Kurulu, Google’a ceza verilmesine karar verdi.

 • Hukuk Günlüğü

Rekabet Kurulu, Google’a 93.083.422,30 TL ceza verilmesine karar verdi

İmar Barışı Tebliğinde Değişiklik

 • Hukuk Günlüğü

20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile birlikte imar barışına ilişkin belirli hususlarda değişiklikler gerçekleştirildi.

İmar Barışı Tebliği

 • Hukuk Günlüğü

İmar Kanunu’na eklenen ve toplumda “İmar Barışı” olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin belirsizliklerin giderilmesi için beklenen ikincil mevzuat olan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

 • Hukuk Günlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan, emlakçıları ilgilendiren birçok maddenin yer aldığı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik maddeleri arasında gayrimenkul satışı sırasında emlak komisyonu hizmet bedelinin %4’ü geçmeyeceği gibi önemli noktalar yer almaktadır.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı ve Milli Emlak Genel Tebliği

 • Hukuk Günlüğü

Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğ belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği

 • Hukuk Günlüğü

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği 25.11.2017 tarih ve 30251 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile Getirilen Önemli Değişiklikler

 • Hukuk Günlüğü

25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) bünyesinde önemli değişiklikler barındırmaktadır. Aşağıda bu değişikliklerden (i) zorunlu arabuluculuk ve (ii) değişen zamanaşımı sürelerine ilişkin kısa bir bilgilendirme dikkatinize sunulmaktadır

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

 • Hukuk Günlüğü

Fikri Mülkiyet Hukuku son dönemde geçirdiği yasal değişikliklerle büyük bir reform hareketi içerisine girmiştir. Uzun süredir beklendiği üzere Sinai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) adıyla marka, patent ve coğrafi işaret gibi fikri hakların tek bir yasa kapsamında korunması mümkün kılınmıştır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Getirilen Yenilikler

 • Hukuk Günlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Planlı Alanlar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Ortaklarımızdan, Göktuğ Can Burul, Varşova, Polonya’da düzenlenen Avrupa Barolar Birliği, Uluslararası Sözleşme Yarışması’nda derece elde etmiştir.

 • Hukuk Günlüğü

Ortaklarımızdan, Göktuğ Can Burul, İstanbul Barosu’nu temsilen. FBE Uluslararası Sözleşme Yarışmasında derece elde etmiştir.

Tahkim Sözleşmeleri

 • Hukuk Günlüğü

Tahkim sözleşmesinin geçerli olarak kabul edilebilmesi için birtakım şartları taşıması gerekmektedir. Yürürlükteki mevzuat kapsamında tahkime ilişkin düzenlemeler hem 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (“HMK”) hem de 4686 s. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda (“MTK”) yer almaktadır.

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

 • Hukuk Günlüğü

Turkuaz Kart Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 14.03.2017 tarih ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen Yönetmelik ile birlikte, Türkiye’de ikamet etmek ve çalışmak isteyenler için yeni birtakım imkanlar getirilmiştir. Yönetmeliğin 4.maddesine göre, Turkuaz Kart alan yabancılar Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet etme haklarını elde edebileceği gibi, yakınları da süresiz olarak Türkiye’de ikamet edebilecektir.

Rekabet Kurulu tarafından Google Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verildi

 • Hukuk Günlüğü

Google Inc.'ın mobil işletim sistemi, mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’n (“Rekabet Kanunu”) 4. ve 6. Maddelerini ihlal ettiğine ilişkin olarak gerçekleştirilen şikâyet başvurusu üzerine Rekabet Kurumu tarafından Google’a karşı önaraştırma başlatılmıştı.

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

 • Hukuk Günlüğü

Yakın zamanda meclise sunulup onaylanması beklenen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Taslağı (“Taslak”) ile birlikte yürürlükte bulunan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılarak hukuk sistemimize yeni bir alternatif uyuşmazlık çözüm metodu eklenecektir. Tasarı ile birlikte gerçekleştirilen köklü değişikliklerden en önemlisi iş mahkemeleri nezdinde çözümlenen birçok uyuşmazlık açısından zorunlu arabuluculuk sisteminin getiriliyor olmasıdır.