İdare ve Vergi Hukuku

Kadrosunda idare hukukunda uzman ve doktora seviyesinde eğitim görmüş avukatların bulunduğu BKA Hukuk, idare ile kurulan hukuki ilişkilerde veya ortaya çıkan uyuşmazlıklarda bilgi birikimi ve tecrübesi ile müvekkillerine çözüm odaklı hizmet vermektedir. 

Özellikle İdare Hukuku ve Vergi Hukuku alanındaki uyuşmazlıklarla ilgili hukuki süreçlerin sürelerle sınırlandırılmış olması ve sürelerin hak düşürücü mahiyette olması nedeniyle titiz bir hukuki hizmet sunulması zaruridir. BKA Hukuk'un da bu bilinçle hareket ederek İdare Hukuku ve Vergi Hukuku'nda verdiği hizmetlerden bazıları şu şekildedir: 

  • Kamu-özel sektör işbirliklerinde danışmanlık hizmetleri,
  • Kamulaştırma davaları,
  • Belediyeler tarafından yapılan imar ve iskan işlemleri hakkında hakları etkilenenlere danışmanlık hizmeti sunulması ve gerekli hukuki prosedürlerin işletilmesi,
  • İdarenin kusuru nedeniyle vuku bulan zararların tazmini amacıyla gerekli başvuruların yapılması ve tam yargı davalarının açılması,
  • Çevre mevzuatı kapsamında, gerekli raporların ve izinlerin (Çevre İzni, ÇED raporu, ÇED Gerekli Değildir Kararı gibi) alınması hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi ile olası uyuşmazlıkların çözülmesinde destek sağlanması,
  • Maden Kanunu kapsamında Ruhsat Hukuku'nun korunması ve madencilik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi adına gerekli tedbirlerin alınması ile gerekli başvuru ve izin süreçlerinin yönetilmesi ve danışmanlık hizmeti sunulması, 
  • Vergi mevzuatı kapsamında, uzlaşma görüşmelerinin yapılması, uyuşmazlık konusu olan tahakkukların ya da gönderilen ödeme emirlerinin hukuka uygunluğu hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerekli iptal davalarının açılması ile yürütülmesi,